Covid Helpline Numbers

------------------------------------------------------------------------------

No.- 03192-232102

Andaman & Nicobar Islands

No.- 104

Andhra Pradesh

No.- 9436055743

Arunachal Pradesh

No.- 6913347770

Assam

No.- 104

Bihar

No.- 9779558282

Chandigarh

No.- 104

Chhattisgarh

No.- 011-22307145

Delhi

Call

No. - 104

Goa

No.- 104

Gujarat

No.- 8558893911

Haryana

No.- 104

Himachal Pradesh

No. - 01912520982
No.- 0194-2440283

Jammu and Kashmir

No.- 104

Jharkhand

No.- 104

Karnataka

No.- 0471-2552056

Kerala

No. - 104

Madhya Pradesh

No.- 020-26127394

Maharashtra

No.- 3852411668

Manipur

No.- 108

Meghalaya

No.- 102

Mizoram

No.- 7005539653

Nagaland

No.- 9439994859

Odisha

No.- 104

Puducherry

No.-104

Punjab

No.- 0141-2225624

Rajasthan

No.- 104

Sikkim

No.- 044-29510500

Tamil Nadu

No.- 104

Telengana

No.- 0381-2315879

Tripura

No.- 18001805145

Uttar Pradesh

No.- 104

Uttarakhand

No.- 1800313444222
No.- 03323412600

West Bengal